پیام۲

خیلی بیبیییییییییییییی

نساتلیزالستیالزتسالیزستلیزتس

تتاسلیزاتسلیازلسئیزذسئیز

نتساینزتاسنتیزانسیزت

متسایزنتاسینزتس

تالتلتلتا

 

نتیابنتراینبتارنطر

نتسنتابنتاسینب

نانتبساتینب