ما اینجاییم ..

خواب دیدم ما را بریدند،
و به کارخانه چوب بری بردند
آن که عاشق بود پنجره شد
آن که بی رحم بود چوبه دار
از من اما دری ساختند برای گذشتن…
ما عاشق فیلوود، ساختن و زندگی کردن هستیم
چوب خاصیت عجیبی داره
شمآ رو صبور میکنه و مثل معلم به شما درس زندگی کردن رو میده
شاید میگن نجآرها بدقول هستن،
شاید شنیده باشین که کاری نداره چنتا چوب میخوان سر هم کنن و یه کاردستی بسازن،
ولی همه مآ برآی قولی که به شمآ میدیم
و ساخت چیزی که به شمآ احساس خوبی رو انتقال بده و از زندگی کردن باهاش لذت میبرین
تلآش میکنیم و قدر دان محبت و همراهی شمآ هستیم.